Tập thể CB-GV-NV tham gia Ngày Chủ nhật vì môi trường