Hướng dẫn tạo văn bản, đẩy và duyệt tin tức từ các đơn vị_edited.pdf

Hướng dẫn sử dụng chung_Portal-1.doc

Hướng dẫn quản trị giao diện website.pdf

Hướng dẫn quản trị nội dung trên website.pdfHướng dẫn sử dụng module Công cụ và CSS.pdf