GIỚI THIỆU CHUNG

         Trường Tiểu học xã Đoàn Kết được thành lập năm 1997 theo Quyết định số 221/QĐ-GD ngày 04 tháng 7 năm 1997 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở tách từ phân hiệu của Trường Tiểu học xã Đạ Ploa.

          Trải qua hơn 20 năm thành lập, tập thể CB-GV-NV và học sinh Trường Tiểu học xã Đoàn Kết đã luôn phấn đấu, khắc phục khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt, từng bước phát triển đi lên và ngày càng trưởng thành. Năm 2014, nhà trường được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1, năm 2015 được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng công nhận đạt tiêu chuẩn giáo dục Cấp độ 1.

         Tiếp nối sự nghiệp phát triển của nhà trường, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. Trường Tiểu học xã Đoàn Kết phấn đấu xây dựng nhà trường trở thành cơ sở giáo dục uy tín, chất lượng, tạo niềm tin trong cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương và toàn xã hội; Góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của xã Đoàn Kết nói riêng, huyện Đạ Huoai nói chung giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo.

        Nhà trường đang nỗ lực thực hiện Sứ mệnh: Xây dựng được môi trường học tập thân thiện, tích cực, nền nếp, kỷ cương có chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển năng lực, tư duy sáng tạo.

       Với Tầm nhìn: Là trường học thân thiện với chất lượng giáo dục là ưu tiên hàng đầu; là trung tâm văn hoá giáo dục của địa phương; là địa chỉ tin cậy với cha mẹ học sinh; nơi giáo viên và học sinh luôn chủ động sáng tạo và khát vọng vươn tới thành công.

        Giá trị cốt lõi: “Đoàn kết - Trách nhiệm- Trung thực- Hợp tác- Nhân ái- Thân thiện- Chủ động- Sáng tạo”.

        Phương châm hành động : “Đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo. Tất cả vì học sinh thân yêu!”

BGH Nhà trường